poslední změna [23. 8. 2018]


ÚVOD

Děkujeme, že se chcete připojit ke společnosti ATG Intelligent Glove Solutions (dále také označována výrazy „my“, „nám“ nebo „naše“). Na ochranu vašich osobních údajů a vašeho práva na soukromí klademe velký důraz. Případné dotazy a připomínky k našim zásadám ochrany osobních údajů nám prosím napište na adresu info@atg-glovesolutions.com.

Navštívíte-li naše internetové adresy www.atg-glovesolutions.com nebo vip.atg-glovesolutions.com (dále jako „naše internetové stránky“) a využijete-li našich služeb, svěříte nám osobní údaje. Ochranu vašeho soukromí bereme velmi vážně a její způsob popisuje právě toto oznámení. Co možná nejjednodušeji se vám pokusíme sdělit, jaké údaje shromažďujeme, jak s nimi nakládáme a jaká práva v souvislosti s těmito údaji máte. Pokud s podmínkami uvedenými v tomto oznámení nesouhlasíte, naše internetové stránky a naše služby prosím nevyužívejte.

Tyto zásady se týkají všech údajů, které shromažďujeme na našich internetových stránkách (www.atg-glovesolutions.comvip.atg-glovesolutions.com) nebo prostřednictvím souvisejících služeb, prodeje, marketingu nebo pořádaných akcí (v těchto zásadách společně jako „naše internetové stránky“).

S našimi zásadami ochrany osobních údajů se pečlivě seznamte, abyste se mohli informovaně rozhodovat o tom, které osobní údaje nám poskytnete.

 

Obsah

 1. JAKÉ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME?
 2. JAK S VAŠIMI ÚDAJI NAKLÁDÁME?
 3. BUDEME VAŠE ÚDAJE NĚKOMU POSKYTOVAT?
 4. VYUŽÍVÁME SOUBORY COOKIES A DALŠÍ MĚŘICÍ TECHNOLOGIE?
 5. DOCHÁZÍ K PŘEVODU VAŠICH ÚDAJŮ DO JINÝCH STÁTŮ?
 6. JAKÉ JE NAŠE POSTAVENÍ VŮČI CIZÍM INTERNETOVÝM STRÁNKÁM?
 7. JAK DLOUHO VAŠE ÚDAJE UCHOVÁVÁME?
 8. JAK VAŠE ÚDAJE ZABEZPEČUJEME?
 9. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA SPOJENÁ S OCHRANOU SOUKROMÍ?
 10. PROVÁDÍME V TĚCHTO ZÁSADÁCH ZMĚNY?
 11. JAK SE S NÁMI MŮŽETE VE VĚCI TĚCHTO ZÁSAD SPOJIT?

 

JAKÉ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME?

Osobní údaje, které nám poskytujete

Stručně: Osobní údaje, které nám poskytnete, shromažďujeme v tomto rozsahu: jméno, adresa, kontaktní údaje, hesla a bezpečnostní údaje.

Shromažďujeme údaje, které nám dobrovolně poskytnete při [registraci k přístupu na naše internetové stránky] vyjádření zájmu o získání informací o naší společnosti nebo našich výrobcích a službách, při účasti na akcích, k nimž na našich internetových stránkách dochází, nebo při navázání kontaktu s naší společností.

Konkrétní shromažďované osobní údaje závisí na souvislostech, v nichž s naší společností navážete kontakt nebo použijete naše internetové stránky, na volbách, které provedete, a na výrobcích a funkcích, které využijete. Námi shromažďované osobní údaje mohou obsahovat:

Jméno a kontaktní údaje. Shromažďujeme vaše křestní jméno a příjmení, vaši e-mailovou a poštovní adresu, vaše telefonní číslo a jiné obdobné kontaktní údaje.

Identifikační údaje. Shromažďujeme hesla, nápovědy k heslům a obdobné bezpečnostní údaje k ověřování totožnosti a přístupu k účtu.

Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, musí být pravdivé, úplné a správné a jejich případné změny jste povinni nám oznámit.

 

Automaticky shromažďované údaje

Stručně: Některé údaje shromažďujeme na našich internetových stránkách automaticky, například adresu IP a vlastnosti prohlížeče či daného zařízení.

Když navštívíte naše internetové stránky, pohybujete se po nich nebo je využíváte jiným způsobem, automaticky shromažďujeme určité údaje. Z těchto údajů není patrná vaše totožnost (jméno ani kontaktní údaje). Obsahují ovšem informace o zařízení a užívání, například adresu IP, vlastnosti prohlížeče a zařízení, údaje o operačním systému, jazykovém nastavení, odesílajících adresách URL, názvu zařízení, státu, poloze, údaje o způsobu a času užívání našich internetových stránek a další technické údaje.  Tyto údaje jsou zejména potřeba k zabezpečení a chodu našich internetových stránek a k analýze a výkaznictví.

Podobně jako mnoho ostatních podnikatelských subjektů i my shromažďujeme údaje prostřednictvím souborů cookies a obdobných měřicích nástrojů. Podrobnosti naleznete v našich zásadách používání souborů cookies.

 

Údaje shromažďované z jiných zdrojů

Stručně: Můžeme v omezeném rozsahu shromažďovat údaje z veřejných databází, od marketingových partnerů, ze sociálních médií či z jiných externích zdrojů.

Jsme oprávněni získávat vaše údaje z dalších zdrojů, například z veřejných databází, od společných marketingových partnerů, ze sociálních médií (Facebook apod.) i od dalších třetích stran. Z těchto dalších zdrojů získáváme například informace o profilech na sociálních sítích (jméno, pohlaví, datum narození, e-mailová adresa, aktuální bydliště, uživatelská identifikační čísla vašich kontaktů, URL profilového obrázku a další informace, které z vlastního rozhodnutí zveřejníte), kontakty, výsledky vyhledávání a odkazy získané při marketingové činnosti včetně placených inzertních výsledků vyhledávání (například sponzorovaných odkazů).

 

JAK S VAŠIMI ÚDAJI NAKLÁDÁME?

Stručně: Vaše údaje zpracováváme na základě oprávněného obchodního zájmu, právních požadavků, vašeho souhlasu nebo plnění s vámi uzavřené smlouvy.

Osobní údaje získané prostřednictvím našich internetových stránek využíváme k různým, níže popsaným účelům. Vaše osobní údaje zpracováváme na základě oprávněného obchodního zájmu (dále jako „obchodní důvody“), za účelem uzavření smlouvy a jejího plnění (dále jako „smluvní důvody“), dále pak na základě vašeho souhlasu (dále jako „souhlas“) a z důvodů plnění zákonných požadavků (dále jako „zákonné důvody“). U níže uvedených účelů zpracovávání osobních údajů vždy uvádíme příslušný důvod.

Získané údaje používáme k těmto účelům:  

 • K zasílání marketingových a propagačních sdělení [z obchodních důvodů nebo na základě vašeho souhlasu]. My nebo naši externí marketingoví partneři jsme oprávněni vámi zaslané údaje použít k marketingovým účelům, pokud je to v souladu s možnostmi, které jste si pro užívání vašich údajů pro marketingové účely nastavili.  Svolení k zasílání marketingových sdělení můžete kdykoli zrušit (viz informace v části věnované vašim právům v souvislosti s ochranou soukromí níže).
 • K zasílání administrativních sdělení [z obchodních důvodů, ze zákonných důvodů, případně ze smluvních důvodů]. Vaše osobní údaje jsme oprávněni využívat k tomu, že vám budeme zasílat informace o výrobcích, službách a nových funkcích a případně i o změnách obchodních a smluvních podmínek a vnitřních předpisů.
 • K realizaci a zpracovávání vašich objednávek [ze smluvních důvodů]. Vaše údaje jsme oprávněni používat k realizaci a zpracovávání vašich objednávek, plateb, vratek a výměn provedených prostřednictvím našich internetových stránek.
 • Ke zveřejňování dobrozdání [na základě vašeho souhlasu]. Na našich internetových stránkách zveřejňujeme dobrozdání zákazníků, která mohou obsahovat osobní údaje. Před zveřejněním vás požádáme o souhlas s uvedením vašeho jména i dobrozdání jako takového. Přejete-li si poskytnuté dobrozdání změnit nebo smazat, napište nám na adresu info@atg-glovesolutions.com a uveďte jméno, umístění dobrozdání a kontaktní údaje.
 • K zobrazování cílených reklam [z obchodních důvodů nebo na základě vašeho souhlasu]. Vaše údaje jsme oprávněni používat k vytváření a zobrazování obsahu a reklam, které odpovídají vašim zájmům nebo poloze, a k měření jejich účinnosti (a za těmito účely spolupracovat i s třetími stranami). Podrobnosti naleznete v našich zásadách používání souborů cookies.
 • K žádostem o zpětnou vazbu [z obchodních důvodů nebo na základě vašeho souhlasu]. Vaše údaje jsme oprávněni využívat k žádostem o poskytnutí zpětné vazby a ke komunikaci v souvislosti s užíváním našich internetových stránek.
 • K ochraně našich internetových stránek [z obchodních nebo zákonných důvodů].  Vaše údaje jsme oprávněni používat při činnosti směřující k zajištění bezpečnosti našich internetových stránek (například k prevenci a sledování případného podvodného jednání).
 • K uplatňování našich obchodních a smluvních podmínek a vnitřních předpisů [z obchodních důvodů, ze zákonných důvodů, případně ze smluvních důvodů].
 • K vyřizování právních žádostí a k prevenci vzniku újmy [ze zákonných důvodů]. Dostaneme-li předvolání k soudu nebo jinou právní žádost, jsme oprávněni do údajů, které máme, nahlédnout, abychom se mohli rozhodnout, jak na žádost budeme reagovat.
 • K jiným obchodních účelům. Vaše údaje jsme oprávněni používat i k jiným obchodních účelům, například k analýze dat, určování trendů, zjišťování účinku propagačních akcí nebo k hodnocení kvality a zlepšování našich internetových stránek, výrobků, služeb, marketingových činností a zákaznického dojmu.

 

BUDEME VAŠE ÚDAJE NĚKOMU POSKYTOVAT?

Stručně: Údaje poskytujeme pouze na základě vašeho souhlasu, vyžaduje-li to zákon, ochrana vašich práv nebo plnění obchodních závazků.

Vaše údaje poskytujeme pouze v těchto situacích:

 • Vyžaduje-li to zákon. Vaše údaje jsme oprávněni poskytnout, je-li to z právního hlediska nutné ke splnění příslušných zákonů, vládních nařízení, soudních řízení, soudních příkazů nebo procesních požadavků, například v reakci na soudní příkaz nebo předvolání (včetně reakcí na žádosti orgánů veřejné moci kvůli požadavkům v souvislosti s národní bezpečností nebo prosazováním zákona).
 • Vyžadují-li to klíčové zájmy a zákonná práva. Vaše údaje jsme oprávněni poskytnout, dojdeme-li k závěru, že je to nutné k vyšetření případného porušení našich vnitřních předpisů, podezření na spáchání trestného činu podvodu, okolností s možností ohrožení bezpečnosti osob či provádění nezákonné činnosti, k zabránění těmto skutečnostem, k provedení určitých kroků v jejich souvislosti nebo k předložení důkazu v soudním sporu.
 • Jedná-li se o dodavatele, poradce a jiné externí dodavatele služeb. Vaše údaje jsme oprávněni poskytnout externím dodavatelům, poskytovatelům služeb či zástupcům, kteří nám poskytují služby nebo je poskytují naším jménem a k tomu potřebují mít k daným údajům přístup. Jedná se například o zpracovávání plateb, analýzu dat, rozesílání e-mailů, hostingové služby, zákaznický servis a marketingovou činnost. Jsme oprávněni vybraným třetím stranám umožnit, aby na našich internetových stránkách používali měřicí nástroje, které jim umožní průběžné shromažďování údajů o tom, jak s našimi internetovými stránkami pracujete.  Tyto údaje mohou být využívány mimo jiné k analýze a měření dat, zjišťování oblíbenosti určitého obsahu a získávání poznatků o činnosti na internetu. Není-li v těchto zásadách uvedeno jinak, vaše údaje neposkytujeme, neprodáváme ani nepronajímáme třetím stranám k propagačním účelům ani je s nimi v této souvislosti nevyměňujeme.
 • Jedná-li se o obchodní operace. Vaše údaje jsme oprávněni převést či poskytnout jiné společnosti při jednání o fúzi, prodeji našeho majetku, financování, akvizici našeho podniku nebo jeho části nebo při realizaci těchto operací.
 • Jedná-li se o externí inzerenty. Jsme oprávněni využívat služeb externích inzertních společností k zobrazování reklam na našich internetových stránkách. Tyto společnosti mohou údaje o návštěvách našich i jiných internetových stránek obsažené v souborech cookies a jiných měřicích nástrojích využívat k zobrazování reklam na výrobky a služby, které mohou patřit do oblasti vašeho zájmu. Podrobnosti naleznete v našich zásadách používání souborů cookies.
 • Jedná-li se o přidružené organizace. Vaše údaje jsme oprávněni poskytovat přidruženým organizacím; v takovém případě od nich ovšem vyžadujeme dodržování těchto zásad ochrany osobních údajů. Mezi přidružené organizace patří naše mateřská společnost a všechny dceřiné společnosti, všichni obchodní partneři ve společných podnicích a všechny obchodní společnosti, které zcela nebo částečně ovládáme.
 • Jedná-li se o obchodní partnery. Vaše údaje jsme oprávněni za účelem nabízení výrobků, služeb a propagace poskytovat svým obchodním partnerům.
 • Je-li to na základě vašeho souhlasu. Na základě vašeho souhlasu jsme oprávněni vaše osobní údaje zveřejnit za jakýmkoli účelem.

 

VYUŽÍVÁME SOUBORY COOKIES A DALŠÍ MĚŘICÍ TECHNOLOGIE?

Stručně: Ke shromažďování a uchovávání vašich údajů můžeme používat soubory cookies a další měřicí technologie.

K získávání a uchovávání údajů můžeme používat soubory cookies a podobné měřicí technologie (například webové signály a pixely). Konkrétní informace o tom, jak tyto nástroje používáme a jak můžete některé soubory cookies zakázat, jsou uvedeny v našich zásadách používání souborů cookies.

 

DOCHÁZÍ K PŘEVODU VAŠICH ÚDAJŮ DO JINÝCH STÁTŮ?

Stručně: Vaše údaje jsme oprávněni převádět do států mimo vaše bydliště a v těchto státech je uchovávat a zpracovávat.

Naše servery se nacházejí v Belgii. Pokud se k nim připojujete z jiného státu, vaše údaje jsme oprávněni (my nebo třetí strany, kterým je můžeme poskytnout) převádět do našich provozoven na Šrí Lance či v jiných státech, tam je uchovávat a zpracovávat (viz oddíl o poskytování vašich údajů výše).

Bydlíte-li na území Evropského hospodářského prostoru, příslušné předpisy a zákony států, do kterých vaše údaje převádíme, mohou být méně přísné než právní úprava vašeho státu. Přesto přijmeme veškerá nezbytná opatření k tomu, aby se vašim osobním údajům dostalo náležité ochrany podle našich zásad a platných zákonů.

 

JAKÉ JE NAŠE POSTAVENÍ VŮČI CIZÍM INTERNETOVÝM STRÁNKÁM?

Stručně: Neneseme žádnou odpovědnost za bezpečnost údajů, které sdělíte jiným poskytovatelům, kteří na našich internetových stránkách inzerují, ale ve vztahu k nám nejsou přidruženými organizacemi.

Na našich internetových stránkách se může nacházet cizí inzerce obsahující odkaz na jiné internetové stránky, internetové služby nebo mobilní aplikace od třetích stran, které k nám nejsou přidruženy. Bezpečnost a ochranu údajů, které poskytnete třetím stranám, nejsme schopni zaručit. Na údaje shromažďované třetími stranami se tyto zásady ochrany osobních údajů nevztahují. Za obsah třetích stran, za jejich vnitřní předpisy a postupy v oblasti ochrany a zabezpečení osobních údajů ani za jiné internetové stránky, služby a aplikace, které jsou odkazem propojeny s našimi internetovými stránkami, neneseme žádnou odpovědnost. Doporučujeme, abyste se s vnitřními předpisy těchto třetích stran seznámili a v případě dotazů se spojili přímo s nimi.

 

JAK DLOUHO VAŠE ÚDAJE UCHOVÁVÁME?

Stručně: Nevyžaduje-li zákon jinak, vaše údaje uchováváme po dobu nezbytnou k naplňování účelů, které jsou uvedeny v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Vaše osobní údaje budeme uchovávat pouze po nezbytně nutnou dobu k naplňování účelů uvedených v těchto zásadách ochrany osobních údajů, pokud právní předpisy (například daňové, účetní či jiné) nevyžadují či neumožňují dobu delší. Žádný v těchto zásadách uvedený účel nevyžaduje, abychom vaše osobní údaje uchovávali déle než dva roky po zrušení účtu.

Jakmile přestaneme mít trvalou oprávněnou obchodní potřebu vaše osobní údaje zpracovávat, smažeme je nebo je zanonymizujeme. Nebude-li to ale například z důvodu jejich uložení v záložních archivačních záznamech možné, budeme je uchovávat zabezpečeným způsobem, a dokud je nebude možné smazat, nebudeme je dále nijak zpracovávat.

 

JAK VAŠE ÚDAJE ZABEZPEČUJEME?

Stručně: Vaše osobní údaje chceme chránit systémem organizačních a technických bezpečnostních opatření.

Zavedli jsme vhodná technická a organizační opatření na zabezpečení všech osobních údajů, které zpracováváme. Nemůžeme ovšem ručit za 100% bezpečnost internetové sítě jako takové. Přestože ochraně vašich osobních údajů věnujeme co největší úsilí, riziko spojené s jejich přenosem na naše internetové stránky nebo z nich nesete vy. Doporučujeme, abyste příslušné služby vždy využívali pouze v zabezpečeném prostředí.

 

JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA SPOJENÁ S OCHRANOU SOUKROMÍ?

Stručně: V některých zeměpisných oblastech, například na území Evropského hospodářského prostoru, máte práva, která vám k osobním údajům propůjčují větší přístup a poskytují větší možnosti vykonávat nad nimi kontrolu. Kdykoli můžete přezkoumat nastavení účtu nebo účet změnit či zrušit.

V některých zeměpisných oblastech (například na území Evropského hospodářského prostoru) vám platná právní úprava ochrany osobních údajů propůjčuje určitá práva.  Může se jednat například o i) právo požadovat přístup k osobním údajům a získat jejich kopii, ii) právo požadovat jejich opravu nebo výmaz, iii) právo na omezení jejich zpracovávání a iv) případně i právo na jejich přenositelnost. Za určitých okolností můžete mít právo vznést proti zpracovávání osobních údajů námitku. K podání takové žádosti prosím využijte níže uvedené kontaktní údaje. Žádosti vyřizujeme v souladu s platným právem v oblasti ochrany osobních údajů.

Zpracováváme-li osobní údaje na základě vašeho souhlasu, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu ovšem není dotčena zákonnost předchozího zpracovávání osobních údajů.

Žijete-li na území Evropského hospodářského prostoru a máte podezření, že vaše osobní údaje zpracováváme v rozporu se zákonem, máte právo podat stížnost k orgánu, v jehož kompetenci je ve vašem státě dohled nad ochranou osobních údajů. Kontaktní údaje těchto orgánů naleznete zde: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

 

Údaje účtu

Údaje ve vašem účtu si můžete kdykoli prohlédnout, změnit je nebo účet zrušit:

 • pokud se na svůj účet přihlásíte a změníte jeho nastavení,
 • zasláním žádosti na níže uvedené kontaktní údaje.

Pokud nás požádáte o zrušení účtu, účet a údaje následně v naší aktivní databázi smažeme nebo deaktivujeme. Jsme ovšem oprávněni některé údaje v našich záznamech zachovat – za účelem prevence podvodného jednání, odstraňování technických problémů, součinnosti při vyšetřování, uplatňování našich obchodních podmínek nebo plnění zákonných požadavků.

Soubory cookies a obdobné měřicí technologie: Většina prohlížečů ukládání souborů cookies obvykle ve výchozím nastavení povoluje. V případě potřeby můžete nastavení prohlížeče upravit tak, aby soubory cookies odstranil nebo neukládal. Odstranění nebo zakázání těchto souborů může ovlivnit některé funkce nebo služby našich internetových stránek. Od zobrazování zájmově orientované inzerce na našich internetových stránkách se můžete odhlásit zde: http://www.aboutads.info/choices/. Podrobnosti naleznete v našich zásadách používání souborů cookies.

Odhlášení od zasílání marketingových sdělení elektronickou poštou: Od zasílání marketingových sdělení se můžete odhlásit klepnutím na odhlašovací odkaz, který je součástí zasílaných sdělení, nebo zasláním žádosti na níže uvedené kontaktní údaje. Následně vaši e-mailovou adresu ze seznamu adresátů marketingových sdělení odstraníme; budeme vám ale i nadále zasílat zprávy, které jsou nezbytné ke správě a užívání vašeho účtu a využívání našich služeb. Odhlásit se můžete i takto:

 • nastavením příslušných voleb při založení účtu na našich internetových stránkách,
 • přihlášením k účtu a změnou jeho nastavení,
 • zasláním žádosti na níže uvedené kontaktní údaje.

 

PROVÁDÍME V TĚCHTO ZÁSADÁCH ZMĚNY?

Stručně: Ano, tyto zásady průběžně měníme tak, aby byly v souladu s platnou právní úpravou.

Tyto zásady jsme oprávněni průběžně měnit. Nové znění zásad je označeno změnou data u položky „revize“ a nabývá účinnosti okamžikem zveřejnění. Případné podstatné změny zásad vám sdělíme zobrazením příslušného upozornění na dobře viditelném místě nebo vám je oznámíme přímo. Chcete-li mít přehled o aktuálních způsobech ochrany vašich osobních údajů, doporučujeme znění těchto zásad pravidelně kontrolovat.

 

JAK SE S NÁMI MŮŽETE VE VĚCI TĚCHTO ZÁSAD SPOJIT?

Případné dotazy a připomínky k naší společnosti nebo našim vnitřním předpisům nám prosím sdělte na e-mail info@atg-glovesolutions.com nebo na poštovní adresu:

ATG Hand Care (Pvt) Ltd.
7 Spur Road
11450 Katanayke
Sri Lanka