Hvad er en Smeta-etisk audit?

En Smeta (Supplier Ethical Data Exchange) etisk audit, også kaldet en Sedex-audit, er en omfattende og standardiseret vurderingsproces, der anvendes til evaluering af praksis for etisk og social ansvarlighed hos leverandører og virksomheder i globale forsyningskæder. Smeta-auditter er udformet til at sikre, at organisationer opfylder etiske standarder og fremmer ansvarlig virksomhedspraksis gennem hele deres forsyningskæder.

Hvad er en Smeta-etisk audit?

Smeta-auditmodellen blev udviklet af Sedex (Supplier Ethical Data Exchange)-organisationen, som er en medlemsbaseret platform til deling af etiske data og udførelse af ansvarlige sourcing-aktiviteter. Sedex arbejder sammen med virksomheder om at opnå forbedringer i social og miljørelateret praksis i globale forsyningskæder.

Smeta etisk audit dækker et bredt spekter af områder, herunder arbejdsstandarder, helbred og sikkerhed, miljøpåvirkning, virksomhedsetik og ansvarlig tilvejebringelse. Auditten indbefatter typisk en vurdering af politikker og procedurer, kontrolbesøg på arbejdspladsen, dokumentgennemgange, interviews med medarbejdere og samarbejde med ledelsen.

Nogle af nøgleområderne, der typisk undersøget uder en Smeta-audit indbefatter:

 1. Arbejdsmiljøstandarder: Dette omfatter evaluering af overholdelse af lokal arbejdslovgivning, vurdering af arbejdstimer, lønninger og fordele samt sikring af, at der ikke foregår tvangsarbejde, børnearbejde eller diskrimination.
 2. Sundhed og sikkerhed: Dette omfatter en undersøgelse af arbejdspladsforhold, sikkerhedsprocedurer og implementering af passende helbreds- og sikkerhedsmæssige foranstaltninger til beskyttelse af medarbejderne mod farer og uheld.
 3. Miljøpåvirkning: Auditten vurderer miljøstyringspraksis, affaldshåndtering, energiforbrug, emissioner og organisationens engagement i bæredygtig praksis.
 4. Forretningsetik: Dette omfatter evaluering af organisationens engagement i etisk forretningspraksis, antikorruptionspolitik og overholdelse af relevante love og bestemmelser.
 5. Ansvarlig sourcing: Auditten undersøger sporbarheden af produkter og materialer for at sikre, at leverandører ikke er indblandet i illegale eller uetiske aktiviteter, såsom sourcing af konfliktmineraler.

Efter gennemførelse af auditten udfærdiges en rapport, der gennemgår resultaterne, herunder eventuelle problemer med manglende overholdelse og anbefalinger til forbedring. Smeta-auditter hjælper organisationer med at identificere områder til forbedring i deres forsyningskæder, forbedre transparens og fremme etisk og ansvarlig praksis hele vejen gennem deres aktiviteter. 

Det er vigtigt at bemærke, at mens Smeta-auditter tilvejebringer værdifuld viden og tjener som et redskab for organisationer til at overvåge og forbedre deres forsyningskædeaktiviteteter og vise deres engagement i ansvarlig sourcing, tilvejebringer de også materiale til at demonstrere organisationens etiske og moralske integritet for kunder og interessenter.

Hvad er forskellen på en SMETA-2-søjle- og 4-søjle-audit?

Ved Smeta (SEDEX Members Ethical Trade Audit)-auditter henviser søjler til omfanget og dybden af vurderingen. 2-søjle- og 4-søjle-audit adskiller sig fra hinanden med hensyn til hvilke områder, de dækker, og hvilket detaljeniveau, du undersøger.

Her er en oversigt over forskellene:

1. Smeta-2-søjle-audit: 2-søjle-auditten fokuserer på to hovedområder:

 • Arbejdsmiljøstandarder: Dette omfatter evaluering af overholdelse af arbejdsmiljølovgivning, arbejdstimer, lønninger, børnearbejde, tvangsarbejde og arbejdernes velfærd.
 • Sundhed og sikkerhed: Vurderingen dækker forhold på arbejdspladsen, sikkerhedsprocedurer og implementering af et sikkert og sundt arbejdsmiljø.

2-søjle-auditten tilvejebringer en basisevaluering af disse nøgleområder og anvendes ofte som et udgangspunkt for organisationer til vurdering af deres leverandørers overholdelse af fundamentale etiske standarder.

2. Smeta-4-søjle-audit: 4-søjle-auditten udvider rækkevidden, så den dækker yderligere områder ud over arbejdsmiljøstandarder og sundhed og sikkerhed. De fire søjler indbefatter:

 • Arbejdsmiljøstandarder: Tilsvarende2-søjle-auditten vurderer denne søjle overholdelse af arbejdsmiljølovgivning, arbejdsforhold, lønninger og medarbejdernes velbefindende.
 • Sundhed og sikkerhed: Denne søjle undersøger arbejdspladsforhold, sikkerhedsprocedurer og implementering af et sikkert og sundt arbejdsmiljø.
 • Miljøpåvirkning: Denne søjle evaluerer miljøstyringspraksis, affaldshåndtering, energiforbrug, emissioner og organisationens engagement i bæredygtig praksis.
 • Forretningsetik: Denne søjle fokuserer på organisationens engagement i etisk forretningspraksis, antikorruptionspolitik og overholdelse af relevante love og bestemmelser.

4-søjle-auditten tilvejebringer en mere omfattende vurdering af leverandørernes praksis i forhold til etisk og social ansvarlighed. Den er ikke kun rettet mod arbejdsmiljø- og sundheds- og sikkerhedsaspekter, men også miljømæssig bæredygtighed og forretningsetik og afspejler derved en bredere tilgang til ansvarlig sourcing og forsyningskædestyring.

Hvorvidt der skal vælges en 2-søjle- eller 4-søjle-audit afhænger af de specifikke krav og mål hos organisationen, der får lavet auditten. Nogle organisationer kan foretrække den mere omfattende 4-søjle-audit for at få en mere vidtrækkende forståelse af deres leverandørers praksis, mens andre kan starte med 2-søjle-auditten og gradvist bevæge sig mod 4-søjle-auditten som led i deres kontinuerlige forbedringsproces.