Čo je etický audit Smeta?

Etický audit Smeta (od spoločnosti Supplier Ethical Data Exchange), známy aj ako audit Sedex, je komplexný a štandardizovaný hodnotiaci proces, ktorý sa používa na posúdenie postupov dodávateľov a závodov v globálnom dodávateľskom reťazci z hľadiska etickej a sociálnej zodpovednosti. Audity Smeta sú koncipované tak, aby zistili, či organizácie v rámci svojich dodávateľských reťazcov dodržiavajú etické normy a presadzujú zodpovedné obchodné praktiky.

Čo je etický audit Smeta?

Štruktúru auditu Smeta vyvinula organizácia Sedex (Supplier Ethical Data Exchange), ktorá je členskou platformou na zdieľanie etických dát a riadenie činností zodpovedného získavania zdrojov. Spoločnosť Sedex spolupracuje s firmami pri presadzovaní zlepšení v sociálnej a environmentálnej oblasti naprieč ich globálnymi dodávateľskými reťazcami.

Etický audit Smeta pokrýva širokú škálu oblastí vrátane pracovných noriem, zdravia a bezpečnosti, vplyvu na životné prostredie, etiky podnikania a zodpovedného získavania zdrojov. Audit zvyčajne zahŕňa hodnotenie politiky a postupov, kontroly na mieste, revízie dokumentov, rozhovory so zamestnancami a stretnutia s riadiacimi pracovníkmi.

Ku kľúčovým oblastiam, ktoré sa zvyknú skúmať počas auditu Smeta, patria aj tieto:

 1. Pracovné normy: Táto oblasť zahŕňa hodnotenie dodržiavania miestnych pracovnoprávnych predpisov, posúdenie pracovného času, miezd a benefitov a kontrolu, či nedochádza k nútenej práci, detskej práci a diskriminácii.
 2. Zdravie a bezpečnosť: Tu sa skúmajú podmienky na pracovisku, bezpečnostné postupy a vykonávanie adekvátnych zdravotných a bezpečnostných opatrení na ochranu pracovníkov pred nebezpečenstvami a nehodami.
 3. Vplyv na životné prostredie: Audit hodnotí postupy environmentálneho manažérstva, manažment odpadu, spotrebu energie, emisie a záväzok organizácie zavádzať udržateľné postupy.
 4. Etika podnikania: V tejto oblasti sa hodnotí konanie organizácie z hľadiska presadzovania etických obchodných praktík a protikorupčnej politiky a dodržiavanie súvisiacich zákonov a predpisov.
 5. Zodpovedné získavanie zdrojov: Audit skúma sledovateľnosť produktov a materiálov a overuje, či dodávatelia nie sú zapojení do nezákonných alebo neetických aktivít, akou je napríklad získavanie konfliktných minerálov.

Po dokončení auditu sa vygeneruje správa, ktorá obsahuje podrobne opísané zistenia vrátane všetkých problémov súvisiacich s nedodržaním predpisov a odporúčaní na zlepšenie. Audity Smeta pomáhajú organizáciám identifikovať v ich dodávateľských reťazcoch oblasti na zlepšenie, zvyšovať transparentnosť a presadzovať etické a zodpovedné praktiky vo všetkých oblastiach ich činnosti. 

Je dôležité poznamenať, že audity Smeta, okrem toho, že poskytujú cenné informácie a slúžia organizáciám ako nástroj na monitorovanie a zlepšovanie činností v ich dodávateľských reťazcoch a na informovanie o ich záväzku zodpovedne získavať zdroje, slúžia aj ako dôkaz pre zákazníkov a akcionárov, že organizácia koná eticky, morálne a čestne.

Aký je rozdiel medzi dvojpilierovým a štvorpilierovým auditom SMETA

V auditoch Smeta (od spoločnosti Supplier Ethical Data Exchange) sa počet pilierov vzťahuje na rozsah a hĺbku hodnotenia. Dvojpilierové a štvorpilierové audity sa líšia v tom, aké oblasti pokrývajú a aké sú podrobné. Tu je prehľad rozdielov:

1. Dvojpilierový audit Smeta: Dvojpilierový audit sa zameriava na dve hlavné oblasti:

 • Pracovné normy: Táto oblasť zahŕňa hodnotenie dodržiavania pracovnoprávnych prepisov, pracovný čas, mzdy, absenciu detskej a nútenej práce a sociálne zabezpečenie pracovníkov. 
 • Zdravie a bezpečnosť: Toto hodnotenie pokrýva podmienky na pracovisku, bezpečnostné postupy a poskytovanie bezpečného a zdravého pracovného prostredia.

Dvojpilierový audit poskytuje základné hodnotenie týchto kľúčových oblastí a organizácie ho často používajú ako prvý krok pri hodnotení toho, ako ich dodávatelia dodržiavajú základné etické normy.

2. Štvorpilierový audit Smeta: Štvorpilierový audit sa okrem pracovných noriem a zdravia a bezpečnosti zaoberá aj ďalšími oblasťami. K tým štyrom pilierom patria:

 • Pracovné normy: Podobne ako pri dvojpilierovom audite, aj tento pilier hodnotí dodržiavanie pracovnoprávnych predpisov, pracovné podmienky, mzdy a sociálne zabezpečenie pracovníkov.
 • Zdravie a bezpečnosť: Tento pilier skúma podmienky na pracovisku, bezpečnostné postupy a poskytovanie bezpečného a zdravého pracovného prostredia.
 • Vplyv na životné prostredie: Tento pilier hodnotí postupy environmentálneho manažérstva, manažment odpadu, spotrebu energie, emisie a záväzok organizácie presadzovať udržateľné postupy.
 • Etika podnikania: Tento pilier sa zameriava na záväzok organizácie presadzovať etické obchodné praktiky a protikorupčnú politiku a na dodržiavanie súvisiacich zákonov a predpisov.

Štvorpilierový audit poskytuje komplexnejšie hodnotenie dodávateľov z hľadiska ich etickej a sociálnej zodpovednosti. Dotýka sa nielen aspektov práce, zdravia a bezpečnosti, ale aj environmentálnej udržateľnosti a etiky podnikania, a umožňuje tak širší pohľad na zodpovedné riadenie výberu zdrojov a dodávateľského reťazca.

Výber dvojpilierového alebo štvorpilierového auditu závisí od konkrétnych požiadaviek a cieľov auditovanej organizácie. Niektoré organizácie sa môžu rozhodnúť pre širší štvorpilierový audit, aby získali komplexnejší pohľad na postupy svojich dodávateľov, kým iné môžu začať s dvojpilierovým auditom a postupne v rámci trvalého zlepšovania prejsť na štvorpilierový audit.