Da var det offisielt – ATG har fått utmerkelsen «Great Place to Work» av de ansatte og kan dermed bevise at vi er en utmerket arbeidsgiver.

Hva går Great Place to Work®-undersøkelsen ut på?

Great Place to Work er en undersøkelse som utføres av Great Place to Work® Institute. Dette globale forsknings- og konsulentfirmaet hjelper organisasjoner med å identifisere, skape og opprettholde gode arbeidsplasskulturer.

Da var det offisielt – ATG har fått utmerkelsen «Great Place to Work» av de ansatte og kan dermed bevise at vi er en utmerket arbeidsgiver.

Undersøkelsen måler graden av tillit, engasjement og tilfredshet blant de ansatte i en bedrift eller organisasjon. Videre gir den verdifull informasjon om den samlede medarbeideropplevelsen og bidrar til å identifisere sterke sider ved bedriften og områder som trenger forbedring.

Great Place to Work-undersøkelsen har vanligvis flere spørsmål som de ansatte kan svare anonymt på. Spørsmålene tar for seg ulike sider av arbeidsmiljøet, for eksempel ledelse, tillit, rettferdighet, samhold, belønning, anerkjennelse, karriereutvikling og balanse mellom arbeid og fritid. Undersøkelsen har som mål å samle inn ærlige tilbakemeldinger fra ansatte og vurdere hvordan de oppfatter organisasjonens kultur og retningslinjer.

Etter at undersøkelsesdata er samlet inn, analyserer Great Place to Work® resultatene og utarbeider en detaljert rapport som presenterer organisasjonenes styrker og svakheter. Resultatene sammenliknes også med andre selskaper i samme bransje eller region.

Bedrifter som gjør det bra i Great Place to Work®-undersøkelsen, og som oppfyller visse kriterier, kan få sertifiseringen «Great Place to Work». 

Vi er derfor stolte av å fortelle at ATG er et flott sted å jobbe – og at dette er vurdert og sertifisert av et uavhengig organ.

Hvor mange personer må intervjues i Great Place to Work®-undersøkelsen for at dataene skal anses som signifikante?

Antall respondenter som må besvare undersøkelsen for at dataene skal anses som signifikante, avhenger av flere faktorer, blant annet populasjonsstørrelsen, ønsket konfidensnivå og feilmargin.

For å beregne den nødvendige utvalgsstørrelsen bruker statistikere blant annet formelen for populasjonsandel. En ofte brukt formel er: "n = (Z^2 * p * q) / E^2".

Hvor:

  • n står for den nødvendige utvalgsstørrelsen
  • Z er standardskåren knyttet til det ønskede konfidensnivået (f.eks. 1,96 for et konfidensnivå på 95 %)
  • p er estimert andel av populasjonen med den karakteristikken som er av interesse
  • q er den komplementære sannsynligheten for p (q = 1 - p)
  • E er akseptert feilmargin (uttrykt som desimaltall)

Når det gjelder Great Place to Work-undersøkelsen, er de spesifikke verdiene for p og q avhengig av hva som måles i undersøkelsen. I tillegg må ønsket konfidensnivå og feilmargin bestemmes ut ifra målene med undersøkelsen.

Ved å bruke passende verdier for disse variablene i formelen kan man beregne den nødvendige utvalgsstørrelsen. Merk at jo større utvalgsstørrelse, desto mer representativt og pålitelig blir estimatet for populasjonsparameteren.