A je to oficiálne. Naši zamestnanci hlasovali v prieskume Great Place to Work, ktorý potvrdil, že spoločnosť ATG je výborným zamestnávateľom.

Čo je prieskum Great Place to Work®?

Prieskum Great Place to Work je nástroj hodnotenia, ktoré vykonáva inštitút Great Place to Work®. Ako globálna prieskumná a poradenská firma pomáha tento inštitút organizáciám identifikovať, vytvárať a udržiavať vysokú úroveň firemnej kultúry.

A je to oficiálne. Naši zamestnanci hlasovali v prieskume Great Place to Work, ktorý potvrdil, že spoločnosť ATG je výborným zamestnávateľom.

Prieskum je koncipovaný na meranie úrovne dôvery, zapájania sa a spokojnosti zamestnancov v rámci spoločnosti alebo organizácie. Poskytuje cenné informácie o všeobecnej skúsenosti zamestnancov a pomáha identifikovať silné oblasti a tiež oblasti, ktoré vyžadujú zlepšenie.

Prieskum Great Place to Work zvyčajne pozostáva zo série otázok, na ktoré zamestnanci odpovedajú anonymne. Otázky zahŕňajú rôzne aspekty týkajúce sa atmosféry na pracovisku, ako je vedenie, dôvera, spravodlivosť konania, súdržnosť, odmeny a uznanie, kariérny rozvoj či vyváženosť pracovného a osobného života. Cieľom prieskumu je získať od zamestnancov úprimné pripomienky a posúdiť, ako vnímajú firemnú kultúru a politiku vo svojej organizácii.

Po získaní prieskumných dát vykoná inštitút Great Place to Work® analýzu výsledkov a organizáciám poskytne podrobnú správu, v ktorej zdôrazní ich silné stránky aj oblasti vyžadujúce zlepšenie. Následne vykoná porovnanie týchto výsledkov s výsledkami iných spoločností v rovnakom odvetví alebo oblasti a poskytne porovnávacie údaje.

Spoločnosti, ktoré v prieskume Great Place to Work® obstoja dobre a splnia určité kritériá, môžu byť oficiálne uznané a certifikované ako „výborné miesto na prácu“. 

Takže na základe hlasovania našich zamestnancov bolo nezávisle vyhodnotené a potvrdené, že spoločnosť ATG je výborným miestom na prácu.

Koľko ľudí sa musí zúčastniť prieskumu Great Place to Work®, aby boli získané dáta klasifikované ako štatisticky významné?

Rozhodnutie, aký počet ľudí sa musí zúčastniť prieskumu, aby sa dáta mohli považovať za štatisticky významné, závisí od viacerých faktorov vrátane veľkosti populácie, požadovanej miery spoľahlivosti a tolerancie chýb.

Na výpočet požadovanej veľkosti vzorky používajú štatistici vzorce, ako je napríklad vzorec na odhad populačného podielu. Bežne používaným vzorcom je: "n = (Z^2 * p * q) / E^2".

Kde:

  • n predstavuje požadovanú veľkosť vzorky
  • Z je Z-skóre súvisiace s požadovanou mierou spoľahlivosti (napr. 1,96 pri 95 % miere spoľahlivosti)
  • p je odhadovaný podiel populácie s charakteristikou záujmu
  • q je komplementárna pravdepodobnosť p (q = 1 - p)
  • E je požadovaná tolerancia chýb (vyjadrená desatinným číslom)

V prípade prieskumu Great Place to Work by konkrétne hodnoty pre p a q záviseli od aspektu meraného v prieskume. Požadovaná úroveň spoľahlivosti a tolerancia chýb zas musia byť určené na základe cieľov prieskumu.

Po dosadení príslušných hodnôt do vzorca na miesto týchto premenných môžete vypočítať požadovanú veľkosť vzorky. Vo všeobecnosti platí, a to je dôležité, že čím väčšia vzorka, tým reprezentatívnejší a spoľahlivejší odhad parametra populácie.