Zrzeczenie się odpowiedzialności

1. Akceptacja Regulaminu

Odwiedziny na stronie www.atg-glovesolutions.com, przeglądanie, uzyskiwanie dostępu albo wykorzystywanie w inny sposób usług lub informacji tworzonych, zbieranych, zestawianych lub dostarczanych serwisowi www.atg-glovesolutions.com są równoznaczne z akceptacją wiążącego charakteru poniższego Regulaminu świadczenia usług. W przypadku niezaakceptowania naszego regulaminu dalsze korzystanie ze strony jest niemożliwe. Akceptacja Regulaminu stanowi potwierdzenie zapoznania się z jego treścią oraz przyjęcie do wiadomości, że niniejszy Regulamin stanowi prawnie wiążącą umowę między Państwem a www.atg-glovesolutions.com, a korzystanie z serwisu www.atg-glovesolutions.com oznacza ostateczną akceptację tej umowy.

2. Świadczenie Usług

Wyrażają Państwo zgodę i przyjmują do wiadomości, że serwis www.atg-glovesolutions.com ma prawo wprowadzać zmiany, udoskonalenia lub zaprzestać świadczenia dowolnej ze swoich usług według swojego wyłącznego uznania i bez informowania o tym Państwa nawet, jeśli w wyniku takich działań mogą Państwo utracić dostęp do jakichkolwiek zawartych w nich informacji. Ponadto wyrażają Państwo zgodę i przyjmują do wiadomości, że serwis www.atg-glovesolutions.com ma prawo świadczyć usługi na Państwa rzecz za pośrednictwem jednostek zależnych lub podmiotów afiliowanych.

3. Prawa własności

Przyjmują Państwo do wiadomości i wyrażają zgodę, że strona www.atg-glovesolutions.com może zawierać informacje zastrzeżone i poufne, w tym znaki towarowe, znaki usługowe i patenty chronione prawem własności intelektualnej oraz międzynarodowymi traktatami o własności intelektualnej. Serwis www.atg-glovesolutions.com upoważnia Państwa do przeglądania i wykonania jednej kopii części treści zawartych na stronie do użytku w trybie offline, do celów osobistych i niekomercyjnych. Treści znajdujących się na naszej stronie nie można sprzedawać, powielać lub rozpowszechniać bez naszej pisemnej zgody. Wszelkie znaki towarowe, znaki usługowe i logo należące do osób trzecich stanowią własność tychże osób. Zastrzega się wszelkie inne prawa, które nie zostały niniejszym jednoznacznie wyrażone.

4. Dostarczane treści

Dostarczając treści serwisowi www.atg-glovesolutions.com, jednocześnie udzielają Państwo serwisowi www.atg-glovesolutions.com nieodwołalnej, obowiązującej na całym świecie, nieodpłatnej licencji na publikowanie, wyświetlanie, modyfikowanie, dystrybucję i rozpowszechnianie tych treści na całym świecie. Potwierdzają Państwo i zapewniają, że posiadają wymagane uprawnienia do udzielenia serwisowi www.atg-glovesolutions.com licencji, o której mowa powyżej.

5. Rozwiązanie Umowy

Warunki niniejszej umowy obowiązują przez cały czas, aż do jej rozwiązania przez dowolną ze stron, bez wypowiedzenia, w dowolnej chwili i z dowolnej przyczyny. Rozwiązanie niniejszej umowy nie będzie mieć wpływu na ważność warunków obowiązujących dożywotnio.

6. Wykluczenie gwarancji

Wyrażają Państwo zgodę i rozumieją, że korzystają z serwisu www.atg-glovesolutions.com wyłącznie na własne ryzyko oraz, że nasze usługi są świadczone bez gwarancji w stanie „tak, jak są” oraz „tak, jak są dostępne”. Serwis www.atg-glovesolutions.com nie udziela żadnych wyraźnych lub dorozumianych gwarancji, zapewnień lub oświadczeń o dowolnym charakterze, dotyczących działania serwisu www.atg-glovesolutions.com, informacji, treści, materiałów lub produktów. Dotyczy to między innymi dorozumianych gwarancji wartości handlowej i przydatności do określonego celu oraz braku naruszeń, a także gwarancji nieprzerwanej dostępności lub możliwości korzystania z serwisu bez występowania błędów lub gwarancji usunięcia błędów w usługach.

7. Ograniczenie odpowiedzialności

Rozumieją Państwo i wyrażają zgodę, że serwis www.atg-glovesolutions.com oraz wszelkie jego jednostki zależne i podmioty afiliowane w żadnym przypadku nie ponoszą odpowiedzialności za żadne szkody bezpośrednie, pośrednie, następcze, wynikowe lub odszkodowania retorsyjne. Dotyczy to, między innymi, odszkodowania za utratę zysków, przerwę w działalności, utratę reputacji lub wartości przedsiębiorstwa, utratę programów lub informacji bądź inną stratę niematerialną będącą następstwem korzystania albo niemożności korzystania z serwisu lub informacji bądź dowolnej stałej albo tymczasowej przerwy w działaniu serwisu lub dostępie do informacji bądź usunięcia lub uszkodzenia dowolnych treści lub informacji bądź niezapisania dowolnych treści lub informacji. Wyżej wymienione ograniczenie obowiązuje niezależnie od tego, czy serwis www.atg-glovesolutions.com został lub powinien był zostać poinformowany o takich szkodach. W jurysdykcjach, gdzie wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody następcze lub wynikowe jest niedopuszczalne, odpowiedzialność serwisu www.atg-glovesolutions.com jest ograniczona do najszerszego jej zakresu przewidzianego prawem.

8. Treści zewnętrzne

Serwis www.atg-glovesolutions.com może zawierać hiperłącza do treści zewnętrznych, reklam lub stron internetowych osób trzecich. Przyjmują Państwo do wiadomości i wyrażają zgodę, że serwis www.atg-glovesolutions.com nie ponosi odpowiedzialności i nie promuje żadnych reklam, produktów lub zasobów zawartych w takich materiałach lub dostępnych w takich serwisach internetowych, np. Facebook, LinkedIn, Twitter, Medium itp.

9. Jurysdykcja

Niniejszym potwierdzają Państwo, że wyraźnie rozumieją i zgadzają się poddać osobiście wyłącznej jurysdykcji sądów w kraju, stanie, prowincji (województwie) lub na terytorium określonych wyłącznie przez serwis www.atg-glovesolutions.com jako sądy właściwe do rozstrzygania sporów prawnych powstałych na tle niniejszej umowy bądź w związku z korzystaniem przez Państwa z serwisu www.atg-glovesolutions.com. Jeżeli sąd właściwy stwierdzi, że jakiekolwiek z postanowień niniejszej umowy jest nieważne, takie postanowienie zostanie usunięte z Regulaminu bez wpływu na ważność pozostałych postanowień Regulaminu.

10. Całość Umowy

Rozumieją Państwo i wyrażają zgodę, że powyższy Regulamin stanowi całkowitą umowę zawartą między Państwem a serwisem www.atg-glovesolutions.com. W przypadku korzystania, zakupu lub uzyskiwania dostępu do innych usług, usług podmiotów afiliowanych bądź treści lub materiałów należących do osób trzecich, mogą być Państwo zobowiązani do akceptacji dodatkowego Regulaminu.

11. Zmiany Regulaminu

Serwis www.atg-glovesolutions.com zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w poszczególnych przypadkach według naszego wyłącznego uznania i bez informowania o takiej zmianie. Zmiany naszego Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich publikacji, a dalsze korzystanie przez Państwa z serwisu www.atg-glovesolutions.com po zmianach Regulaminu jest równoznaczne z akceptacją takich zmian przez Państwa.

Komfort - Działanie - Pielęgnacja dłoni

W ATG® nie tworzymy po prostu rękawic, a raczej inwestujemy w rozwój platform technologicznych dostosowanych do potrzeb klienta. To podejście umożliwia nam spójne traktowanie wszystkich rodzin rękawic (tj. AIRtech® dlaa MaxiFlex® i MaxiCut®).

Nasze platformy technologiczne opierają się na trzech filarach – komforcie użytkowania, trwałości i HandCare™ (czystości), które wspólnie tworzą doskonałe rękawice do konkretnych zastosowań.

ATG® GloveFinder

Znajdź odpowiednie rękawice do danej pracy.