1. Accepterande av våra villkor

Genom att besöka webbplatsen www.atg-glovesolutions.com, eller genom att visa, bereda dig tillgång till eller på annat sätt använda någon av de tjänster eller den information som insamlats av, sammanställts för eller inlämnats till www.atg-glovesolutions.com, accepterar du att bindas av följande servicevillkor. Om du inte vill bindas av våra villkor ska du inte gå vidare. Genom att gå vidare anger du att du förstår, accepterar och bekräftar att dessa villkor utgör ett juridiskt bindande avtal mellan dig och www.atg-glovesolutions.com samt att ditt användande av www.atg-glovesolutions.com betyder att du accepterar detta avtal i sin helhet.

2. Tillhandahållande av tjänster

Du accepterar och bekräftar att www.atg-glovesolutions.com, enligt eget gottfinnande och utan att meddela dig, har rätt att modifiera, förbättra eller avbryta var och en av sina tjänster, även om detta kan resultera i att viss information inte längre finns tillgänglig för dig. Du accepterar och bekräftar också att www.atg-glovesolutions.com har rätt att tillhandahålla tjänster för dig via dotterbolag eller partnerorganisationer.

3. Äganderätt

Du bekräftar och accepterar att www.atg-glovesolutions.com kan innehålla egendomsskyddad och konfidentiell information, inklusive varumärken, tjänstmärken och patenterat material skyddat av lagar och internationella fördrag gällande immateriell äganderätt. www.atg-glovesolutions.com ger dig rätt att visa och göra en enda kopia av delar av innehållet på webbplatsen för personlig och icke-kommersiell användning offline. Vårt innehåll får inte säljas, reproduceras eller spridas utan skriftligt tillstånd från oss. Alla tredje parters varumärken, tjänstmärken och logotyper tillhör sina respektive ägare. Alla vidare rättigheter som inte specifikt beviljas häri förbehålles.

4. Inlämnat innehåll

Då du lämnar in innehåll till www.atg-glovesolutions.com beviljar du samtidigt www.atg-glovesolutions.com en oåterkallelig, världsomfattande, royaltyfri licens att publicera, visa, modifiera, sprida och sammanställa ditt innehåll i hela världen. Du bekräftar och garanterar att du har erforderliga befogenheter att bevilja ovanstående licens till www.atg-glovesolutions.com.

5. Uppsägning av avtal

Fram till dess någondera parten, vid vilken tidpunkt som helst och utan föregående meddelande, säger upp detta avtal kommer villkoren i avtalet att gälla för all framtid. Villkor som gäller för all framtid ska inte påverkas om detta avtal sägs upp.

6. Ansvarsfrihet gällande garantier

Du bekräftar att du förstår och accepterar att din användning av www.atg-glovesolutions.com sker helt och hållet på egen risk och att våra tjänster tillhandahålls ”i befintligt skick” och ”i mån av tillgång”. www.atg-glovesolutions.com ger inga som helst uttryckliga eller underförstådda garantier och gör inga intyganden eller påståenden gällande driften av webbplatsen www.atg-glovesolutions.com eller därpå förekommande information, innehåll, material eller produkter. Detta inkluderar men begränsas inte till underförstådda garantier att varor och tjänster är säljbara, lämpliga för visst ändamål och förenliga med gällande bestämmelser, att tillgång till tjänsterna kommer att ske utan avbrott och vara felfri samt att defekter i tjänsterna kommer att åtgärdas.

7. Ansvarsbegränsning

Du bekräftar att du förstår och accepterar att www.atg-glovesolutions.com och alla dess dotterbolag och partnerorganisationer under inga omständigheter kan hållas ansvariga för direkta, indirekta eller tillfälliga skador, följdskador eller straffbara skador. Detta inkluderar men begränsas inte till skador gällande intäktsförluster, verksamhetsavbrott, förlust av affärsrykte eller goodwill, förlust av programvara eller information samt andra immateriella förluster, som ett resultat av att tjänsten eller informationen används eller inte kan användas, att tjänsten eller informationen permanent eller tillfälligt upphör, att innehåll eller information raderas eller korrumperas, eller att innehåll eller information inte kan lagras. Ovanstående begränsning gäller oavsett om www.atg-glovesolutions.com informerats om eller borde varit medveten om möjligheten till sådana skador. I jurisdiktioner där undantag från eller begränsningar av ansvar för följdskador eller tillfälliga skador inte tillåts ska ansvaret för www.atg-glovesolutions.com begränsas till i den mån det är tillåtet enligt lag.

8. Externt innehåll

www.atg-glovesolutions.com kan lägga in hyperlänkar till tredje parters innehåll, annonser eller webbplatser. Du bekräftar och accepterar att www.atg-glovesolutions.com inte ansvarar för och inte stödjer några annonser, produkter eller resurser tillgängliga via sådana resurser eller webbplatser, t.ex. Facebook, LinkedIn, Twitter, Medium etc.

9. Jurisdiktion

Du bekräftar uttryckligen att du förstår och accepterar att personligen och uteslutande omfattas av jurisdiktionen tillhörande domstolarna i det land, den stat, den provins eller det territorium som www.atg-glovesolutions.com ensamt bestämmer ska lösa eventuella juridiska frågor som kan uppstå i samband med detta avtal eller som berör din användning av www.atg-glovesolutions.com. Om den domstol som har jurisdiktion fastställer att någon av bestämmelserna i avtalet är ogiltig ska denna bestämmelse tas bort från villkoren och resten av villkoren ska fortsätta att gälla.

10. Hela avtalet

Du bekräftar att du förstår och accepterar att ovanstående villkor utgör hela det allmänna avtalet mellan dig och www.atg-glovesolutions.com. Du kan omfattas av ytterligare villkor då du använder, köper eller bereder dig tillgång till andra tjänster, dotterbolags tjänster eller tredje parters innehåll och material.

11. Ändringar av villkoren

www.atg-glovesolutions.com förbehåller sig rätten att från tid till annan, enligt eget gottfinnande och utan meddelande modifiera dessa villkor. Ändringar av våra villkor vinner laga kraft det datum de publiceras och din fortsatta användning av www.atg-glovesolutions.com efter en ändring av villkoren betyder att du accepterar att bindas av dessa.