1. Prijatie našich podmienok

Navštívením webovej lokality www.atg-glovesolutions.com  a zobrazením, prístupom alebo iným používaním akýchkoľvek služieb alebo informácií vytvorených, zhromaždených, zhrnutých alebo odoslaných na webovú lokalitu súhlasíte s viazanosťou týchto všeobecných podmienok poskytovania služby. Ak nesúhlasíte s viazanosťou našich všeobecných podmienok, nepostupujte ďalej. Pokračovaním vyjadrujete pochopenie, súhlas a prijatie skutočnosti, že tieto podmienky predstavujú právne záväznú dohodu medzi vami a webovou lokalitou www.atg-glovesolutions.com  a že vaše používanie webovej lokality www.atg-glovesolutions.com  vyjadruje váš celkový súhlas s touto dohodou.

2. Poskytovanie služieb

Súhlasíte a prijímate skutočnosť, že webová lokalita www.atg-glovesolutions.com  môže upravovať, zlepšovať alebo prestať poskytovať akékoľvek svoje služby podľa vlastného uváženia a bez predchádzajúceho upozornenia aj vtedy, ak to môže spôsobiť, že nebudete môcť pristúpiť k informáciám v nej zahrnutých. Okrem toho súhlasíte a prijímate skutočnosť, že webová lokalita www.atg-glovesolutions.com  vám môže poskytovať služby prostredníctvom dcérskych a pridružených spoločností.

3. Vlastnícke práva

Súhlasíte a prijímate skutočnosť, že webová lokalita www.atg-glovesolutions.com  môže obsahovať chránené a dôverné informácie vrátane ochranných známok pre tovar a služby a patentov, ktoré sú chránené zákonmi o duševnom vlastníctve a medzinárodnými zmluvami o duševnom vlastníctve. Webová lokalita www.atg-glovesolutions.com  vám umožňuje zobrazenie a vytvorenie jednej kópie časti svojho obsahu na off-linové, súkromné a nekomerčné použitie. Náš obsah nie je možné predávať, reprodukovať alebo distribuovať bez nášho písomného súhlasu. Všetky ochranné známky pre tovar a služby a logá tretích strán sú vlastníctvom svojich príslušných majiteľov. Vyhradzujeme si všetky ďalšie práva, ktoré tu nie sú špecificky stanovené.

4. Odoslaný obsah

Keď na webovú lokalitu www.atg-glovesolutions.com  odošlete obsah, webovej lokalite www.atg-glovesolutions.com  tým poskytujete neodvolateľnú, celosvetovú a bezplatnú licenciu na zverejňovanie, vystavovanie, úpravu, distribúciu a syndikáciu tohto obsahu na celom svete. Potvrdzujete a zaručujete, že máte potrebné oprávnenie na udelenie danej licencie webovej lokalite www.atg-glovesolutions.com .

5. Ukončenie zmluvy

Podmienky tejto zmluvy budú platiť neobmedzene až do ich ukončenia jednou zo strán bez upozornenia kedykoľvek z akéhokoľvek dôvodu. Podmienky, ktoré budú platiť neobmedzene, nebudú ukončením zmluvy ovplyvnené.

6. Zrieknutie sa zodpovednosti

Súhlasíte a prijímate skutočnosť, že webovú lokalitu www.atg-glovesolutions.com  používate výlučne na vlastnú zodpovednosť a že naše služby sú poskytované „ako také“ a „ako sú dostupné“. Webová lokalita www.atg-glovesolutions.com  nevytvára žiadne výslovné alebo naznačené záruky, reklamy alebo zastúpenia v rámci prevádzkovania webovej lokality www.atg-glovesolutions.com , informácií, obsahu, materiálov alebo produktov. To okrem iného zahŕňa naznačené záruky predaja a vhodnosti na určitý cieľ a neporušenia, a záruky, že prístup k našim službám a ich používanie bude neprerušené a bez problémov a že všetky chyby v rámci služby budú odstránené.

7. Obmedzenie zodpovednosti

Súhlasíte a prijímate skutočnosť, že webová lokalita www.atg-glovesolutions.com  a jej všetky dcérske a pridružené spoločnosti nebudú v žiadnom prípade zodpovedné za akékoľvek priame, nepriame, náhodné a exemplárne poškodenie, ako aj poškodenie vyplývajúce z používania. To okrem iného zahŕňa poškodenie zo straty zisku, obchodného prerušenia, obchodnej povesti alebo goodwillu, straty programov alebo informácií alebo iné nehmatateľné straty vyplývajúce z používania alebo neschopnosti použiť služby alebo informácie alebo akýchkoľvek trvalých či dočasných prerušení takýchto služieb alebo prístupu k informáciám, alebo odstránenia alebo poškodenia akéhokoľvek obsahu alebo informácií, alebo neúspešného uloženia akéhokoľvek obsahu alebo informácií. Obmedzenie vyššie sa uplatňuje bez ohľadu na to, či webová lokalita www.atg-glovesolutions.com  upozornila alebo mala uviesť do pozornosti možnosť takejto škody. V jurisdikciách, kde nie je povolená výluka alebo obmedzenie zodpovednosti za škody vyplývajúce z používania alebo náhodné škody, bude zodpovednosť webovej lokality www.atg-glovesolutions.com  obmedzená do maximálneho zákonom povoleného rozsahu.

8. Externý obsah

Webová lokalita www.atg-glovesolutions.com  môže obsahovať prepojenia na obsah, reklamy alebo webové lokality tretích strán. Súhlasíte a prijímate skutočnosť, že webová lokalita www.atg-glovesolutions.com  nie je zodpovedná a nepodporuje žiadne reklamy, produkty alebo zdroje dostupné na týchto zdrojoch alebo webových lokalitách, napr. siete Facebook, LinkedIn, Twitter, Medium atď.

9. Jurisdikcia

Výslovne súhlasíte a prijímate nadradenosť súkromnej a exkluzívnej právomoci súdov v krajine, štáte, provincii alebo teritóriu, ktorý určí samotná webová lokalita www.atg-glovesolutions.com  na vyriešenie akýchkoľvek právnych záležitostí vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo týkajúcich sa vášho používania webovej lokality www.atg-glovesolutions.com . Ak zákonné súdy s právomocou vyhlásia akékoľvek ustanovenie zmluvy za neplatné, toto ustanovenie bude odstránené zo všeobecných podmienok a zvyšné ustanovenia zostanú neovplyvnené.

10. Úplná zmluva

Súhlasíte a prijímate skutočnosť, že všeobecné podmienky vyššie predstavujú úplnú všeobecnú zmluvu medzi vami a webovou lokalitou www.atg-glovesolutions.com . Používaním, nákupom alebo prístupom k ostatným službám, pridruženým službám alebo obsahu a materiálom tretej strany sa môžu uplatňovať dodatočné všeobecné podmienky.

11. Zmeny v podmienkach

Webová lokalita www.atg-glovesolutions.com  si vyhradzuje právo na občasnú zmenu týchto podmienok podľa vlastného uváženia a bez predchádzajúceho upozornenia. Zmeny v našich podmienkach vstúpia do platnosti v deň ich zverejnenia a vaše pretrvávajúce používanie webovej lokality www.atg-glovesolutions.com  po zmenách v podmienkach bude predstavovať váš súhlas s ich viazanosťou