1. Aanvaarding van onze Voorwaarden

Door de website www.atg-glovesolutions.com te bezoeken of door de diensten of inlichtingen die werden gemaakt, verzameld of bijeengebracht op of die werden toegevoegd aan www.atg-glovesolutions.com te bekijken, te openen of op een andere manier te gebruiken, aanvaardt u de onderstaande Gebruiksvoorwaarden na te leven. Gelieve niet door te gaan als u onze Voorwaarden niet wilt naleven. Door verder te gaan, begrijpt, aanvaardt en erkent u dat deze Voorwaarden een wettelijk bindende overeenkomst vormen tussen u en www.atg-glovesolutions.com en dat uw gebruik van www.atg-glovesolutions.com impliceert dat u die overeenkomst absoluut aanvaardt.

2. Dienstverlening

U aanvaardt en erkent dat www.atg-glovesolutions.com gemachtigd is om naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving elk van zijn diensten te wijzigen, verbeteren of beëindigen, ook al kunt u daardoor eventueel geen toegang meer krijgen tot de daaraan gekoppelde informatie. Bovendien aanvaardt en erkent u dat www.atg-glovesolutions.com gemachtigd is om u diensten aan te bieden via dochterondernemingen of verbonden organisaties.

3. Eigendomsrechten

U erkent en aanvaardt dat www.atg-glovesolutions.com beschermde en vertrouwelijke informatie kan bevatten zoals handelsmerken voor goederen en diensten evenals patenten die worden beschermd door intellectuele eigendomswetten en internationale intellectuele eigendomsverdragen. www.atg-glovesolutions.com geeft u toestemming om delen van zijn inhoud te bekijken en er één kopie van te maken voor offline, persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Onze inhoud mag niet worden verkocht, vermenigvuldigd of verspreid zonder onze schriftelijke toelating. Handelsmerken voor goederen en diensten evenals logo's van derden zijn eigendom van hun respectieve eigenaars. Alle andere rechten die hier niet uitdrukkelijk worden toegekend, blijven voorbehouden.

4. Geplaatste inhoud

Als u inhoud op www.atg-glovesolutions.com zet, dan geeft u www.atg-glovesolutions.com meteen de onherroepelijke, wereldwijde licentie zonder royalty's om uw inhoud wereldwijd te publiceren, te tonen, te wijzigen, te verspreiden en te laten overnemen. U bevestigt en garandeert dat u de vereiste toelating hebt om bovenstaande licentie toe te kennen aan www.atg-glovesolutions.com.

5. Einde van de overeenkomst

De Voorwaarden van deze overeenkomst blijven voor altijd van toepassing tot ze op een gegeven moment door om het even welke partij om welke reden dan ook worden beëindigd zonder kennisgeving. De Voorwaarden die voor altijd van toepassing blijven, worden niet beïnvloed door het einde van deze overeenkomst.

6. Afwijzing van garantie

U begrijpt en aanvaardt dat uw gebruik van www.atg-glovesolutions.com volledig op eigen risico is en dat onze diensten worden geleverd zoals ze zijn en volgens hun beschikbaarheid. www.atg-glovesolutions.com verschaft geen expliciete of impliciete garanties, bevestigingen of verklaringen met betrekking tot het gebruik van de website, informatie, inhoud, materialen of producten van www.atg-glovesolutions.com. Het gaat daarbij onder andere maar niet uitsluitend om impliciete garanties voor de verhandelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel en conformiteit, evenals garanties dat de toegang tot en het gebruik van de dienst ononderbroken of foutloos zullen zijn en dat gebreken in de dienstverlening zullen worden rechtgezet.

7. Beperking van aansprakelijkheid

U begrijpt en aanvaardt dat www.atg-glovesolutions.com en alle dochterondernemingen of afdelingen in geen geval aansprakelijk zijn voor om het even welke directe, indirecte, bijkomstige, morele of gevolgschade. Het gaat daarbij om onder andere maar niet uitsluitend schade door winstderving, commerciële onderbrekingen, commerciële reputatie of goodwill, verlies van programma's of informatie of andere immateriële verliezen ten gevolge van het gebruik van of het gebrek aan toegang tot de dienst of informatie, of om het even welke permanente of tijdelijke stopzetting van die dienst of toegang tot informatie, of de schrapping of aantasting van inhoud of informatie, of het onvermogen om inhoud of informatie op te slaan. Bovenstaande beperking van de aansprakelijkheid is van toepassing ongeacht of www.atg-glovesolutions.com werd geïnformeerd over of zich bewust had moeten zijn van de kans op dergelijke schade. In rechtsgebieden waar de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor bijkomstige of gevolgschade niet toegelaten is, is de aansprakelijkheid van www.atg-glovesolutions.com zo beperkt mogelijk als wettelijk is toegelaten.

8. Externe inhoud

www.atg-glovesolutions.com kan hyperlinks naar inhoud van derden, advertenties of websites bevatten. U erkent en aanvaardt dat www.atg-glovesolutions.com niet verantwoordelijk is voor en geen bevestigende uitspraken doet over advertenties, producten of bronnen die beschikbaar zijn via dergelijke bronnen of websites, bv. Facebook, LinkedIn, Twitter, Medium, enz.

9. Rechtsbevoegdheid

U begrijpt en aanvaardt uitdrukkelijk dat u onderworpen bent aan de persoonlijke en exclusieve rechtsbevoegdheid van de rechtbanken van het land, de staat, de provincie of het grondgebied dat uitsluitend door www.atg-glovesolutions.com wordt aangeduid voor de oplossing van om het even welke juridische kwesties die voortvloeien uit deze overeenkomst of die verband houden met uw gebruik van www.atg-glovesolutions.com. Als de bevoegde rechtbank oordeelt dat een bepaling van deze overeenkomst ongeldig is, dan wordt die bepaling geschrapt uit de Voorwaarden zonder dat de geldigheid van de overige Voorwaarden verandert.

10. Integrale overeenkomst

U begrijpt en aanvaardt dat de bovenstaande Voorwaarden de integrale algemene overeenkomst tussen u en www.atg-glovesolutions.com vormen. U kunt onderworpen zijn aan extra Voorwaarden wanneer u andere diensten, diensten van filialen of inhoud of materiaal van derden gebruikt, koopt of er toegang toe krijgt.

11. Wijziging van de Voorwaarden

www.atg-glovesolutions.com behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden af en toe naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving te wijzigen. Wijzigingen van onze Voorwaarden worden van kracht op de datum waarop zij online worden gezet en uw blijvend gebruik van www.atg-glovesolutions.com na de wijziging van de Voorwaarden impliceert dat u ermee instemt om ze na te leven.