V našej spoločnosti zastávame názor, že dodržiavanie najvyšších štandardov etiky a zodpovednosti nie je otázkou voľby, ale jediným spôsobom, ako uspieť v dnešnom podnikateľskom svete. V našom podnikaní sme sa zaviazali dôsledne dodržiavať etické princípy a zákonnosť, čo sa prejavuje v každej komunikácii s našimi zamestnancami, zainteresovanými stranami a zákazníkmi. Slušnosť, bezúhonnosť a úcta sú princípy, na ktorých našu spoločnosť budujeme už od jej založenia v roku 1992.

Keď bol v roku 2004 spustený Globálny pakt OSN s 10 hlavnými princípmi týkajúcimi sa ľudských práv, práce, životného prostredia a boja proti korupcii, ktoré sú v súlade aj s našimi hlavnými princípmi, začali sme si viesť záznamy o každoročne dosiahnutých výsledkoch. Tie teraz vytvárajú rámec, v ktorom fungujeme a ktorého prvky možno zoskupiť pod tri hlavné oblasti:

Životné prostredie

Životné prostredie

V rámci spravovania životného prostredia sa snažíme minimalizovať dopady nášho vlastného podnikania na planétu a zároveň poskytovať inteligentné riešenia, ktoré zdôrazňujú význam takéhoto konania aj na strane našich zákazníkov, zainteresovaných osôb a koncových používateľov. Ako príklad našich environmentálnych poverení môžeme uviesť certifikáciu podľa ISO 14001, medzinárodnej normy pre systémy environmentálneho manažérstva, ktorú sme získali na základe nezávislého hodnotenia.

Spoločenská zodpovednosť

Spoločenská zodpovednosť

Pomocou aplikovania odborných vedomostí našich zamestnancov a využívania nášho výskumu, filantropického kapitálu, technológií, dátových prehľadov a partnerstiev sa neustále snažíme o maximálne spoločensky prospešný dopad v rámci komerčnej udržateľnosti. 
Získali sme akreditáciu podľa normy ISO 45001, čo znamená, že spĺňame medzinárodnú normu pre systémy manažérstva ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci, a absolvovali sme aj nezávislé hodnotenie z hľadiska spoločenskej zodpovednosti podľa normy ISO 26000, ktoré vykonala spoločnosť SGS.

Riadenie

Riadenie

Etické a zodpovedné konanie je zakotvené v našich základných hodnotách a každodennej práci. Vďaka spolupráci s odborníkmi v danej oblasti, auditom/hodnoteniam udržateľnosti a robustnému riadeniu rizík sa nám darí dosahovať tie najvyššie obchodné štandardy. Spoločnosť ATG® ako člen spoločnosti SEDEX absolvovala nezávislé hodnotenie, ktoré preukázalo, že spĺňa požiadavky auditu etického obchodu SMETA.

Ako sa pozeráme na životné prostredie

Veľmi diskutovanou témou v posledných rokoch sa stala udržateľnosť, ktorej sa venujú mnohí z odvetvia, aby ponúkli účinné riešenia. V spoločnosti ATG® vnímame udržateľnosť ako komplexnú výzvu s mnohými spletitými otázkami, ktorá sa v zásade týka skleníkových plynov a spôsobu ich riešenia a vzťahu medzi ľuďmi a planétou.

V odvetví presadzujúcom outsourcing spoločnosť ATG® ako tradičný výrobca, ktorý garantuje nulový outsourcing, je v tej najlepšej pozícii, aby poskytovala plne integrované udržateľné riešenia.

To množstvo spletitých otázok, ktoré vidíme, sa vzťahuje na 4 hlavné zložky znázornené nižšie

Výroba
Výroba
85%
Preprava
Preprava
10%
Distribúcia
Distribúcia
4%
Použitie
Použitie
1%

Percentage of the total carbon footprint of a glove during it's life cycle.

Prečo je ATG® v najlepšej pozícii?

Keďže väčšina firiem v odvetví zabezpečuje výrobu rukavíc prostredníctvom outsourcingu, či už úplne, alebo čiastočne, ukazuje sa, že takto strácajú kontrolu nad najväčšou časťou celej skladačky, ktorou je práve výrobný proces predstavujúci až 85 % výzvy udržateľnosti. My sa zameriavame na veci, nad ktorými máme úplnú kontrolu, teda na výrobný proces.

Naše akreditácie

Záruka kvality
Environmentálne manažérstvo
Spoločenská zodpovednosť
Zdravie a bezpečnosť pri práci
Audit etického obchodu členov spoločnosti Sedex